Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมิติด้านคุณภาพชีวิต ภายใต้คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมิติด้านคุณภาพชีวิต ภายใต้คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมฯ

TOP