Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ     รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

TOP