Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม

pll_content_description

        วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ให้การต้อนรับนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม และคณะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

        วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ให้การต้อนรับนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม และคณะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครพนม การศึกษาดูงานชุมชนนวัตวิถีด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และการแปรรูปอาหาร ณ ตลาดประชารัฐชุมชนบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย และศึกษาดูงานแรงงานที่กลับจากการทำงานในประเทศเกาหลีให้ และเก็บเงินกลับมาลงทุนทำไร่นาสวนผสม โดยดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บ้านไร่ชมภู อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

TOP