Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคายร่วมประชุม คกก.อำนวยการโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

pll_content_description

     วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
     ในการประชุมดังกล่าวนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เป็นคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ให้มีความพร้อม เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนชาติและนโยบายรัฐบาลด้วย

TOP