Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านวิชิตร สุวรรมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเช<wbr style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helv

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย นำโดยท่านวิชิตร สุวรรมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่่งอันเดียวกัน รวมถึงให้ประชาชนได้รับความสะดวกโดยการนำบริการภาครัฐไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP