Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การจักสานไม้ไผ่)

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การจักสานไม้ไผ่) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพต่อไป

TOP