Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 บูรณาการร่วมกับการเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

    สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

    สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 บูรณาการร่วมกับการเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม หมู่ที่13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่่งอันเดียวกัน รวมถึงให้ประชาชนได้รับความสะดวกโดยการนำบริการภาครัฐไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP