Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการอสร. หนองคายรวมใจ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการอสร. หนองคายรวมใจ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการอสร. หนองคายรวมใจ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่    16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา เช่น โครงการโรงงานสีขาว โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โครงการ To Be Number One เป็นต้น เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานนำความรู้ที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาในพื้นที่ของตนเอง ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของกระทรวงแรงงานต่อไป

 

TOP