Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานที่ทันสมัย

พันธกิจ

ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพจัดทำฐานข้อมูลแรงงานให้ทันสมัย

265
TOP