Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนเมษายน 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ...

Mol-Thailand

นโยบาย No gift policy กระทรวงแรงงาน ปี 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมกราคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนธันวาคม 2566 ...

Mol-Thailand

ประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใสสะอาด 2567” ...

Mol-Thailand

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ มีผล 1 ม.ค. 2567 ...

TOP