Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสมหมาย เทียมกัน

  นางสมหมาย เทียมกัน

  แรงงานจังหวัดหนองคาย
  • นางวัชราพร เย็นเอง

   นางวัชราพร เย็นเอง

   จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางมลฤดี แวววับศรี

    นางมลฤดี แวววับศรี

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นางสาวนงนุช เหง้าโอษา

     นางสาวนงนุช เหง้าโอษา

     นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
     • นายอนิรุทธิ์ แวววับศรี

      นายอนิรุทธิ์ แวววับศรี

      พนักงานขับรถยนต์ ส.2
      • นางทอง ขวัญโพน

       นางทอง ขวัญโพน

       พนักงานทำความสะอาด
  • นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร

   นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายเทวินทร์ วงศ์กันทิยะ

    นายเทวินทร์ วงศ์กันทิยะ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวพรวิภา โคตรภูมี

     นางสาวพรวิภา โคตรภูมี

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
     • นายวชิราวุธ คำพิบูลย์

      นายวชิราวุธ คำพิบูลย์

      พนักงานขับรถยนต์
TOP