Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

การลักลอบทำงานของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่ง นักร้อง นางแบบ และงานในสถานบันเทิงอื่นๆ

pll_content_description

 ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานการลักลอบทำงานของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่ง นักร้อง นางแบบ และงานในสถานบันเทิงอื่นๆ เนื่องจากสะดวกและมีรายได้สูง ซึ่งนางจ้างจะจัดที่พัก ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมรับประกันรายได้ เมื่อตกลงเงื่อนไขการจ้างกันแล้ว ผู้ที่สนใจทำงานจะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวและการทำงานแบบไม่มีใบอนุญาตทำงาน ถือว่าเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมาย ผู้ที่จะทำงานในสถานบันเทิงประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่ออกโ

 ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานการลักลอบทำงานของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่ง นักร้อง นางแบบ และงานในสถานบันเทิงอื่นๆ เนื่องจากสะดวกและมีรายได้สูง ซึ่งนางจ้างจะจัดที่พัก ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมรับประกันรายได้ เมื่อตกลงเงื่อนไขการจ้างกันแล้ว ผู้ที่สนใจทำงานจะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวและการทำงานแบบไม่มีใบอนุญาตทำงาน ถือว่าเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมาย ผู้ที่จะทำงานในสถานบันเทิงประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ในตำแหน่ง Performing Artiste โดยมีระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 6 เดือน สำหรับผู้ที่ไม่มีอนุญาต ถือว่าเป็นการทำงานที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น มีโทษปรับสูงสุด 20,000 เหรียญสิงคโปร์ และ/หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าอยู่เกินกำหนดมากกว่า 90 วัน จะมีโทษอยู่เกินกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนพร้อมเฆี่ยนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

TOP