Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ขอเผยแพร่รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย รายไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) และรายปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560)

pll_content_description

TOP