Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

pll_content_description

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP