Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

TOP