Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2558

pll_content_description

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคายปี 2558

 

 

 (มกราคม – ธันวาคม ปี 2558)

 

ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ

1

หน้าปก 

 

 

2

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

3

คำนำ 

 

 

4

สารบัญ 

 

 

5

ข้อมูลผู้บริหาร 

 

 

6

แรงงานในระบบและนอกระบบ

 

 

 

7

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดหนองคาย 

 

 

8

การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ 

 

 

9

สถานการณ์แรงงาน 

 

 

10

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 

 

 

11

ตารางสถิติ 

 

 

12

คณะผู้จัดทำ 

 

 

13

ปกหลัง 

 

 

14

     แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสถานการณ์แรงงาน 

 

 

 

 

     
TOP