Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สนง.แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2566

และในเวลา 14.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม

TOP