Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานมากยิ่งขึ้น ให้แก่อาสาสมัครแรงงานตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสระใคร และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 28 คน ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP