Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

pll_content_description

      สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ 

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์
https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR Code

TOP