Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2563 – 2565) ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2563 – 2565) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2563-2565 ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

TOP