Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน (กิจกรรมซ่อมแซมที่ทำการกองทุนหมู่บ้านและที่ทำการ อสม.)

pll_content_description

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน (กิจกรรมซ่อมแซมที่ทำการกองทุนหมู่บ้านและที่ทำการ อสม.) ณ บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และได้มอบค่าตอบแทนในการทำงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นายชัยวิโรฒ ผาณิบุศย์ กำนันตำบลค่ายบกหวาน นายเสถียร บรรเทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบกหวาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการดังกล่าว

TOP