Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2/2563 ดำเนินการหารือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามแผนฯของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP