Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมฯ

TOP