Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ.2565

pll_content_description

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP