Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562

pll_content_description

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย   จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดในครั้งนี้

TOP