Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ครั้งที่ 4/2563

pll_content_description

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP