Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดนองคาย ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

     วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดนองคาย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

TOP