Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและการเตรียมความพร้อมรับอิทธิพลจากรถไฟความเร็วสูง ไทย-ลาว-จีน

pll_content_description

          วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและการเตรียมความพร้อมรับอิทธิพลจากรถไฟความเร็วสูง ไทย-ลาว-จีน ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

TOP