Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)องคายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอด องค์ความรู้ (KM) และได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสื่อสารองค์กร ได้แก่ การเป็นผู้ประกาศข่าว การเป็นวิทยากร การจัดรายการวิทยุ การเป็นพิธีกร และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จำนวน 26 คน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารในอนาคต ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะด้วย โดยได้จัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

 

TOP