Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565

pll_content_description

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP