Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

วันที่ 31 มกราคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายจิรศักดิ์ ศรีคชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561เพื่อพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประม

วันที่ 31 มกราคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายจิรศักดิ์ ศรีคชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561เพื่อพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 วงเงินจำนวน 130,000 บาท สำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์จำนวน 2 โครงการ

 

 

TOP