Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานภาคเครือข่าย ได้แก่ ปกครองจังหวัดหนองคาย กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย และพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

pll_content_description

วันที่ 19 กรกฎาคม  2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานภาคเครือข่าย ได้แก่ ปกครองจังหวัดหนองคาย กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย และพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้ตรวจบูรณาการ 7 ประเด็นสำคัญ คือ

     1) ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

     2) ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

     3) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     4) ป้องกันการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

     5) สอบถามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ

     6) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน

     7) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดหนองคาย

โดยเข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 21 คน (สัญชาติไทย 11 คน สัญชาติลาว 10 คน) ในการตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิดด้านค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจ

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้นายจ้างและลูกจ้างได้ทราบ และได้เน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ แนวทางการวางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการ รวมทั้ง ได้แจ้งนายจ้างให้พาลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครบ 3 เข็มแล้ว

 

 

TOP