Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 

       วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4    ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้นำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านแรงงาน ด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ การจัดเกมส์ทายปัญหาความรู้ด้านแรงงานชิงรางวัล และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 22 คน

 

TOP