Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ออกตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

    วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ปกครองจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้ตรวจบูรณาการ        5 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 3) ป้องกันการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว 4) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและตรวจสอบการ กระทำความผิด กฎหมายด้านแรงงาน 5) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

     โดยได้เข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง/ลูกจ้าง 27 คนสัญชาติไทย 15 คน, ลาว 12 คนในการตรวจครั้งนี้ ไม่พบการกระทำความผิดด้านค้ามนุษย์แต่อย่่างใด แต่พบการกระทำความผิดจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 1 แห่ง/ลูกจ้าง 1 คนด้านประกันสังคม จำนวน 4 แห่ง/ลูกจ้าง 13 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้นายจ้าง/ลูกจ้างได้ทราบ รวมทั้ง แนะนำวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานประกอบการ

TOP