Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายออกตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายเทวินทร์ วงศ์กันทิยะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเภทสถานบริการ ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง และประเภทกิจการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง โดยผลการตรวจฯ พบว่าสถานประกอบกิจการทุกแห่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

 

 

TOP