Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์

pll_content_description

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาวัดอุทุมพร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การประกันสังคมตามมาตรา 40 และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบเข้าร่วมโครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 คน

.

TOP