Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย การฝึกอาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม”

pll_content_description

 

วันที่ 20 – 25 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย การฝึกอาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม" ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

TOP