Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2561

pll_content_description

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 แห่ง ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย    อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษ พิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่สถานประกอบกิจการโดยนำระบบจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป      โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงดังกล่าว

TOP