Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการพิจารณาปรึกษาหารือและหาข้อสรุปที่เป็นฉันทามติร่วมกันในการกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่องที่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสามล้อเครื่องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย (กรอ.) ได้นำเสนอประเด็นปัญหาและการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยรถบริการขนส่งสาธารณะ(สามล้อเครื่อง) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้สั่งการให้สำนักงานจังหวัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย(กรอ.) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด โดยมติที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่อง/รับจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีหน้าที่ดำเนินการพิจารณาปรึกษาหารือและหาข้อสรุปที่เป็นฉันทามติร่วมกันในการกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่อง/รับจ้าง ที่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้จังหวัดทราบโดยเร็ว เพื่อจักได้ใช้เป็นข้อมูลให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

     ซึ่งผลจากการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดราคาค่าบริการรถสามล้อเครื่องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคายในครั้งนี้  ได้มีการทบทวนอัตราค่าบริการรถสามล้อเครื่องที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการกับผู้ใช้บริการและให้เกิดความสอดคล้องเรื่องระยะทางของจุดให้บริการกับจุดหมายปลายทางให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผลการประชุมเป็นที่ยอมรับของคณะทำงานทั้งสามฝ่ายคือ ฝ่ายผู้แทนผู้ประกอบการ ฝ่ายผู้แทนผู้ใช้บริการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนได้มีการนำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาการให้บริการของรถสามล้อเครื่องให้สอดคล้องกับมิติของจังหวัดหนองคาย 4.0 ต่อไปในอนาคต

TOP