Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการวาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนเสริม “จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่”

pll_content_description

วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 11.00 น.นายนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการวาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนเสริม “จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่” ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เงินเข้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนประกาศวาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนเสริม “จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ จำนวน 400 คน

ในการนี้นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย และประชาชนชาวหนองคาย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการวาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนเสริม “จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่” ด้วย

TOP