Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมรับฟังการประเมินหนองคายเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ

pll_content_description

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมรับฟังการประเมินหนองคายเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุของจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP