Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดสาธิตอาชีพการเป็นผู้ประกาศข่าว

pll_content_description

       วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.

       วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคายจัดสาธิตอาชีพการเป็นผู้ประกาศข่าว พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการอ่านข่าว และการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีและแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ,โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ,โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย ,โรงเรียนบ้านหนาดและโรงเรียนจันทราราม  ที่เข้าร่วมงานนิทรรศการแถลงผลงานจังหวัดในรอบ 1 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนจังหวัดหนองคาย ปี 2561 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคาดหวังว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของกำลังแรงงานจังหวัดหนองคาย เพื่อก้าวสู่การเป็น แรงงานหนองคาย 4.0ต่อไป

TOP