Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

pll_content_description

          วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

          วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาแรงงานหนองคาย 4.0) ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดหนองคาย พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง องค์ความรู้ด้านผู้นำและการสร้างภาวะผู้นำให้ตนเอง โดย ดร.นารา กิตติเมธีกุล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย การบรรยาย เรื่อง โครงการโรงงานสีขาว และโครงการ มยส. โดย วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย การบรรยาย เรื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรม อสร. ต้านภัยยาเสพติด และการบรรยาย เรื่อง การใช้การประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ โดย ดร.วรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการพัฒนาการให้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสร้างเสริมเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 ลงมา และกลุ่มแรงงานนอกระบบของจังหวัดหนองคาย ให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดต่อไป

 

TOP