Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

pll_content_description

          วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

          วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

 

TOP