Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “PDPA สำหรับผู้บริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

pll_content_description

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “PDPA สำหรับผู้บริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP