Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานประจำวัน

pll_content_description

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานประจำวัน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยระบบการประชุมทางไกล<span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานประจำวัน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

TOP