Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยมี          นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

TOP