Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 : การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting

pll_content_description

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ “พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย”เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 : การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการดำเนินโครงการ

TOP