Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนงนุช เหง้าโอษา นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

pll_content_description

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนงนุช เหง้าโอษา นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนงนุช เหง้าโอษา นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หมู่ที่ 1  ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้นำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านแรงงาน ด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ การจัดเกมส์ทายปัญหาความรู้ด้านแรงงานชิงรางวัล และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 51 คน

 

TOP