Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการความคุ้มครองเด็ก โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP